Ocena ryzyka zawodowego – oferta Sebal

Każdy zawód wymaga innego środowiska pracy, a każde środowisko pracy stwarza z kolei różnego rodzaju zagrożenia. W Sebal zajmujemy się sporządzaniem pełnej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy – wskazujemy czy to ryzyko można wyeliminować i w jaki sposób, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno osób na stanowiskach administracyjnych, jak i roboczych.

Co to jest ocena ryzyka zawodowego?

Oceną ryzyka zawodowego nazywamy regularne badanie wszystkich aspektów pracy w celu określenia, jakie zagrożenia na stanowisku pracy mogą być źródłem urazu, utraty zdrowia lub życia pracownika. Tego rodzaju ocena obejmuje również stwierdzenie, czy te zagrożenia można usunąć. Jeżeli nie ma takiej możliwości, konieczne jest użycie wszelkich środków, by zapobiec szkodliwym skutkom.

Normy dotyczące oceny ryzyka zawodowego

Według Art. 226 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany poinformować zatrudnionych o poziomie ryzyka zawodowego istniejącego na danym stanowisku pracy, jego źródłach oraz skutkach i sposobach obrony. Norma ta skłania przedsiębiorcę do oszacowania ryzyka zawodowego oraz podjęcia wszelkich działań profilaktycznych zmierzających do likwidacji tego ryzyka lub uczynienia go akceptowalnym. Konieczność sporządzenia oceny dotyczy każdego środowiska pracy, a w celu eliminacji zagrożenia i zagwarantowania bezpieczeństwa należy podjąć wszystkie środki, zarówno ochrony zbiorowej, jak i indywidualnej. Oprócz tego art. 1041 wymienionej ustawy zobowiązuje pracodawcę do sporządzenia regulaminu pracy, który zawierać będzie sprecyzowane zasady dotyczące BHP, w tym ochrony przeciwpożarowej. Każdy zatrudniony powinien zostać również poinformowany o poziomie ryzyka zawodowego związanego z pracą, którą wykonuje. Ponadto, w zgodzie z art. 222 & 2 pracodawca musi prowadzić spis prac powodujących zagrożenie szkodliwymi czynnikami pochodzenia biologicznego.

Metody oceny ryzyka zawodowego

Zależnie od charakteru działalności danego zakładu pracy stosujemy inne metody szacowania ryzyka zawodowego. Procedura ta oczywiście przebiega inaczej w przypadku małego biura, a inaczej w przypadku placu budowy. Zapoznaj się z krótkimi charakterystykami trzech najpopularniejszych metod:

Metoda według Polskiej Normy 18002:2011

Metoda według Polskiej Normy 18002:2011 zakłada opcję zdarzenia się wypadku i szacuje jakościowo parametry ryzyka w postaci możliwych skutków oraz prawdopodobieństwa, z jakim te skutki mogą wystąpić. Ta metoda obejmuje stwierdzenie granic obiektu, dla którego sporządzana jest ocena ryzyka, wykonanie rejestru zidentyfikowanych zagrożeń oraz określenie prawdopodobieństwa następstw, z jakim mogą one wystąpić.

Graf ryzyka

Graf ryzyka to sposób szacowania ryzyka zawodowego zawierający się w czterech parametrach:

  1. Wielkość skutków zdarzenia (S),
  2. Czas narażenia na ryzyko związane z zagrożeniem (A),
  3. Możliwość ochrony przed zagrożeniem (G),
  4. Prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanego zdarzenia (w).

Metoda Pięciu Kroków

W Metody Pięciu Kroków wynika założenie, że  ryzyko zawodowe jest iloczynem czterech parametrów:

  1. Prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku,
  2. Częstotliwości ekspozycji pracowników na dane zagrożenie,
  3. Ciężkości następstw zdarzenia wypadkowego,
  4. Liczby osób wystawionych na dane zagrożenie.

Ocena ryzyka zawodowego na Śląsku

Ocenę ryzyka zawodowego sporządzamy w zakładach pracy na terenie miast: Bytom, Chorzów, Zabrze, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świerklaniec, Tarnowskie góry oraz Radzionków. Skontaktuj się z nami i zapytaj o cenę naszych usług!