Polityka prywatności

Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 r. stosowane będzie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które ujednolici zasady przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. W związku z tym, uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych powierzonych firmie Sebal jest Sebal z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Ks. Knosały 73/4, 41-922 Radzionków.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Sebastian Pasiński, e-mail: sebal.bhp@gmail.com, Tel.: 503690283
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  • zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
  • prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
  • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez firmę Sebal
  • prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Sebal samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
  • dochodzenie roszczeń;
  • archiwizacja;
  • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
  • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
  • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na firmie Sebal
 4. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  • przepisy prawa, które mogą obligować firmę Sebal do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
  • okres, przez jaki są świadczone usługi;
  • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
  • okres, na jaki została udzielona zgoda.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Inspektora ochrony danych.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
  • udzielona zgoda;
  • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.
 8. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi.