Ocena ryzyka zawodowego – Bytom, Chorzów, Zabrze i inne miasta na Śląsku

Każdy zawód wymaga innego środowiska pracy, które niesie ze sobą różne zagrożenia. W Sebal zajmujemy się analizą warunków, w której efekcie jest sporządzana pełna ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Wskazujemy, czy to ryzyko można wyeliminować i w jaki sposób tego dokonać. Informujemy również, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno osób na stanowiskach administracyjnych, jak i roboczych.

Co to jest ocena ryzyka zawodowego?

Oceną ryzyka zawodowego nazywamy regularne badanie wszystkich aspektów pracy w celu określenia, jakie zagrożenia na danym stanowisku mogą być źródłem urazu, utraty zdrowia lub życia pracownika. Tego rodzaju ocena obejmuje również stwierdzenie, czy te zagrożenia można usunąć. Jeżeli nie ma takiej możliwości, jest konieczne użycie wszelkich środków, które zapobiegną szkodliwym skutkom.

Normy dotyczące oceny ryzyka zawodowego

Według Art. 226 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany poinformować zatrudnionych o poziomie ryzyka zawodowego, które istnieje na danym stanowisku pracy. Wskazuje też podwładnemu źródła tego zagrożenia oraz skutki i sposoby ochrony przed nim. Norma ta skłania przedsiębiorcę do oszacowania ryzyka zawodowego. Ma on również obowiązek podjęcia wszelkich działań profilaktycznych, które zmierzają do likwidacji tego ryzyka lub uczynienia go akceptowalnym.

Konieczność sporządzenia oceny dotyczy każdego środowiska pracy. W celu eliminacji zagrożenia i zagwarantowania bezpieczeństwa należy podjąć wszystkie środki, zarówno ochrony zbiorowej, jak i indywidualnej. Art. 1041 wymienionej ustawy zobowiązuje pracodawcę do sporządzenia regulaminu pracy, który będzie zawierać sprecyzowane zasady BHP oraz ochrony przeciwpożarowej. Każdy zatrudniony powinien również zostać poinformowany o poziomie ryzyka zawodowego, jakie niesie ze sobą praca, którą wykonuje. Ponadto, w zgodzie z art. 222 & 2 pracodawca musi prowadzić spis prac, które powodują zagrożenie szkodliwymi czynnikami pochodzenia biologicznego.

Metody oceny ryzyka zawodowego

Stosujemy metody szacowania ryzyka zawodowego dostosowane do charakteru działalności danego zakładu pracy. Procedura ta oczywiście przebiega inaczej w przypadku małego biura, a inaczej w przypadku placu budowy. Zachęcamy do zapoznania się z krótkimi charakterystykami trzech najpopularniejszych metod:

Metoda według Polskiej Normy 18002:2011

Metoda według Polskiej Normy 18002:2011 zakłada opcję zaistnienia wypadku. Na jego podstawie szacuje jakościowo parametry ryzyka w postaci możliwych skutków oraz prawdopodobieństwa, z jakim te skutki mogą wystąpić. Ta metoda obejmuje stwierdzenie granic obiektu, dla którego sporządzana jest ocena ryzyka zawodowego, wykonanie rejestru zidentyfikowanych zagrożeń oraz określenie prawdopodobieństwa następstw, z jakim mogą one wystąpić.

Graf ryzyka

Graf ryzyka to sposób szacowania ryzyka zawodowego, które zawiera się w czterech parametrach:

  1. wielkość skutków zdarzenia (S),
  2. czas narażenia na ryzyko związane z zagrożeniem (A),
  3. możliwość ochrony przed zagrożeniem (G),
  4. prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanego zdarzenia (w).

Metoda Pięciu Kroków

Metoda Pięciu Kroków zakłada, że ryzyko zawodowe jest iloczynem czterech parametrów:

  1. prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku,
  2. częstotliwości ekspozycji pracowników na dane zagrożenie,
  3. ciężkości następstw zdarzenia wypadkowego,
  4. liczby osób wystawionych na dane zagrożenie.

Ocena ryzyka zawodowego na Śląsku

Ocenę ryzyka zawodowego sporządzamy w zakładach pracy na terenie miast: Bytom, Chorzów, Zabrze, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świerklaniec, Tarnowskie Góry oraz Radzionków. Zapraszamy do kontaktu z nami i składania zapytań o cenę naszych usług bhp.