Pomiary oświetlenia

W trosce o zdrowie pracowników

Nasza propozycja nie zamyka się w świadczeniu usług BHP i PPOŻ. Przeprowadzamy także pomiary oświetlenia stanowiskowego w miejscach pracy, jak również oświetlenia ogólnego i awaryjnego.

Pomiary natężeń oświetlenia elektrycznego wykonywane są sprzętem o dobrej dokładności poddawanym okresowej kontroli i wzorcowaniu. Posiadamy aktualne świadectwo Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu.

Celem oświetlenia elektrycznego w miejscach pracy jest stworzenie takich warunków, aby znajdujący się w nich człowiek mógł wykonywać prace wzrokową w sposób bezpieczny i efektywny przy jednoczesnym występowaniu wygody widzenia, bowiem oświetlenie decyduje nie tylko o tym, jak postrzegamy otoczenie, ale również jak się w nim czujemy.

Oświetlenie podstawowe w pomieszczeniach pracy dzieli się na:

  • ogólne – jest to oświetlenie przestrzeni bez uwzględniania szczególnych wymagań dotyczących niektórych jej części (zalecane jest stosowanie oświetlenia ogólnego),
  • miejscowe – jest to oświetlenie niektórych części przestrzeni (np. miejsc pracy z uwzględnieniem szczególnych potrzeb oświetleniowych w celu zwiększenia natężenia oświetlenia),
  • złożone – jest to oświetlenie składające się z oświetlenia ogólnego i oświetlenia miejscowego.

Zapewnienie właściwego oświetlenia miejsc pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy.

Zgodnie z art.207 § 2 ustawy – Kodeksu pracy „pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”. Dotyczy to między innymi zapewnienia odpowiednich warunków oświetlenia na stanowiskach pracy.

Zgodnie z §26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997r., „Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz powinno spełniać wymagania określone w Polskiej Normie… Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.”

Minimalne wartości natężenia oświetlenia w miejscach pracy określone są w normach:

  • PN-EN 12464-1:2012: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
  • PN-EN 12464-2:2008: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy na zewnątrz.