Szkolenia BHP. Wszystko, co musisz o nich wiedzieć

BHP, czyli Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to dziedzina wiedzy, zajmująca się edukacją w zakresie ergonomii oraz medycyny, ekonomii i psychologii pracy. Obowiązek przestrzegania zasad BHP reguluje Rozporządzenie z 2003 roku z późniejszymi zmianami, a kontroluje go Państwowa Inspekcja Pracy. Regularnie przeprowadzane szkolenia BHP są gwarantem zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pracownik ma dzięki nim szanse poznać potencjalne zagrożenia, zasady przeciwdziałania ryzykownym sytuacjom oraz metody postępowania w przypadku wystąpienia niebezpiecznej sytuacji.


Co ile trzeba organizować szkolenia BHP?

Zgodnie z polskim prawem, obowiązkiem pracodawcy jest przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Przeszkolenie przed dopuszczeniem do pracy dotyczy nie tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale również studentów i praktykantów. Szkolenie wstępne nie jest wymagane tylko wówczas, gdy pracownik podejmuje prace na identycznym stanowisku u tego samego pracodawcy. Szkolenia okresowe dla kadry kierowniczej, pracowników BHP, inżynierów i technologów przeprowadzane są co 5 lat. Pracownicy fizyczni z kolei powinni odnawiać swoją wiedzę raz na 3 lata. W przypadku znaczącego ryzyka zawodowego, szkolenie okresowe nie może być przeprowadzane rzadziej niż raz w roku. Wstępne szkolenie BHP ważne jest rok od rozpoczęcia zatrudnienia. Warto zdawać sobie sprawę, że zaniedbanie przez pracodawcę obowiązku w zakresie organizacji szkolenia BHP może skutkować koniecznością poniesienia odpowiedzialności karnej.

A co z pracownikami administracyjno-biurowymi? Tutaj należy zatrzymać się na dłużej, bowiem wraz z początkiem 2019 roku weszły w życie znaczące zmiany w Rozporządzeniu z 2003 roku. Do niedawna pracownicy administracyjno-biurowi byli objęci obowiązkiem odbywania szkoleń okresowych nie rzadziej niż raz na 6 lat. Obecnie jednak obowiązek ten został zniesiony i pracownicy administracyjno-biurowi nie muszą przechodzić szkoleń okresowych. Specjaliści od spraw BHP rekomendują jednak przeprowadzanie dobrowolnych szkoleń w tym zakresie, gdyż dotyczą one nie tylko zagrożeń stanowiskowych, ale również praw pracowniczych czy zagadnień, związanych z pierwszą pomocą. Zmiany rozszerzyły również krąg pracodawców, mogących samodzielnie wykonywać zadania służby BHP w zakładzie pracy. Takie udogodnienie dotyczy pracodawców, którzy zatrudniają nie więcej niż 50 pracowników, zakwalifikowanych do maksymalnie 3 kategorii ryzyka. Taki pracodawca musi oczywiście posiadać ukończone szkolenie uprawniające.

 

Czego dowiemy się na szkoleniu BHP?

Wstępne szkolenie BHP, dobywane przed rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych dzieli się na szkolenie ogólne oraz instruktaż stanowiskowy. Szkolenie ogólne musi być przeprowadzone bezpośrednio przez osobę, która posiada odpowiednie kwalifikacje w tym kierunku i nie może trwać krócej niż 1.5 godziny. Obejmuje zapoznanie z ogólnymi przepisami BHP, zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz zasadami BHP, które mają odniesienie do specyfiki danego zakładu pracy. Na szkoleniu ogólnymi można dowiedzieć się między innymi, jak poruszać się po zakładzie pracy, czym są środki ochrony indywidualnej i jak postępować w razie wypadku. Fakt odbycia szkolenia wstępnego odnotowywany jest w aktach pracowniczych.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest bezpośrednio przez pracodawcę lub przełożonego, a jego celem jest zapoznanie pracownika ze środowiskiem pracy. Pracownik musi poznać ryzyko zawodowe, jakie będzie mu towarzyszyło w miejscu pracy i zobaczyć, jak wykonywać zadania zawodowe w sposób bezpieczny. Dowie się także, jakie ma obowiązki i jakie przysługują mu uprawnienia. Zapozna się z pomieszczeniem pracy oraz stanowiskiem roboczym i jego wyposażeniem. Instruktor musi mu również pokazać, jak bezpiecznie wykonywać poszczególne czynności. Druga część szkolenia wstępnego BHP trwa minimum 6 godzin lub 1.5 godziny w przypadku pracowników biurowych.

Szkolenia okresowe mają na celu utrwalenie zdobytej wiedzy oraz zapoznanie się z nowymi regulacjami prawnymi lub rozwiązaniami w zakresie BHP. Okresowe szkolenia BHP kończą się egzaminem, sprawdzającym wiedzę pracownika z zakresu zagrożeń, które towarzyszą mu w miejscu pracy. Dla niektórych grup pracowników możliwe jest odbycie szkoleń okresowych w postaci wygodnych kursów zdalnych na platformie e-learningowej. Pamiętajmy, że szkolenia BHP muszą odbywać się w godzinach pracy na koszt pracodawcy.