Usługi BHP i PPOŻ – służba w Twojej firmie

Pracownik BHP

Oferta firmy Sebal

Nasza firma oprócz prowadzenia szkoleń BHP świadczy szereg usług BHP i PPOŻ. Należy pamiętać, że jeżeli pracodawca zatrudnia od 10 pracowników (w zależności od klasyfikacji działalności), to powinien powierzyć wykonywanie zadań Służby BHP jednemu z zatrudnionych pracowników (posiadającemu uprawnienia) lub zatrudnić taką osobę lub podpisać umowę ze specjalistą lub firmą z spoza zakładu.

Zatrudniając ponad 100 osób pracodawca tworzy odrębną komórkę ds. BHP (obowiązek zatrudnienia na etat).

W zakres obowiązków Służby BHP wchodzą min:

 • obowiązkowe szkolenia bhp;
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych;
 • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;
 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu dokumentacji powypadkowej;
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
 • współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie
 • organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami;
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników
 • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi;
 • uczestniczenie w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
 • inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • inne usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wg ustaleń.

 

W zakres obowiązków z zakresu ppoż. wchodzą min.:

 • nadzór nad przestrzeganiem przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 • pomoc w wyposażeniu budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 • dbanie o zapewnienie konserwacji oraz naprawy gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 • przygotowanie budynku, obiekt budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej;
 • zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
 • ustalenie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

 

Służba BHP i PPOŻ na stałe w Twojej firmie

Jeśli prowadzą Państwo firmę i zatrudniają już kilku lub kilkunastu pracowników a nadzór nad szeroko pojętym BHP i ppoż. powoli zaczyna wymykać się z pod kontroli… lub ilość pracowników przekroczyła 10 pracowników (i pojawił się obowiązek powierzenia zadań służby BHP) proponuję swoje usługi bhp w na zasadzie stałej umowy:

 • od – 300 zł mies. netto w firmach zatrudniających do 20 osób;
 • od – 400 zł mies. netto w firmach zatrudniających od 21 do 50 osób;
 • od – 600 zł mies. netto w firmach zatrudniających od 51 do 100 osób od – 700 zł mies. netto w firmach zatrudniających od 101 osób + etat (min. 1/10).