Przeglądy hydrantów w województwie śląskim

Hydrant

Zajmujemy się prowadzeniem badań oraz przeglądów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych – każdorazowo wystawiając odpowiedni protokół, zawierający niezbędne informacje. Ponadto bezpośrednio po przeprowadzeniu pomiarów nanosimy na hydranty naklejkę kontrolną zawiadamiającą o dacie przeprowadzonego przeglądu oraz terminie kolejnego.

Wszystkie badania i przeglądy wykonujemy z użyciem profesjonalnego oraz bezawaryjnego sprzętu, posiadającego aktualne świadectwa sprawności. Wykonywane przez nas pomiary obejmują m.in.: badanie wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, sprawdzanie ich stanu technicznego oraz funkcjonowania podzespołów, próby ciśnieniowe węży hydrantowych, a także dokonanie pomiaru wydajności poboru wody.

Hydranty według aktualnie obowiązującego prawa, muszą być poddawane regularnym przeglądom technicznym minimum raz do roku!

 

Przeglądy techniczne hydrantów

Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010 r.):

„Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice… powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi’’.

„Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku’’.

„Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych’’.
Zgodnie z §22 ww. rozporządzenia: minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi:

  • dla hydrantu 25 – 1,0 dm3/s;
  • dla hydrantu 33 – 1,5 dm3/s;
  • dla hydrantu 52 – 2,5 dm3/s;
  • dla zaworu 52 – 2,5 dm3/s,

 

 „Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać (ww.) wydajność… dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, i być nie mniejsze niż 0,2 MPa”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z 2009 r.):

„Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:

  • dla hydrantu nadziemnego DN80 – 10 dm3 /s;
  • dla hydrantu nadziemnego DN100 – 15 dm3 /s;
  • dla hydrantu podziemnego DN80 – 10 dm3 /s.”,

 

„Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej’’.