Kto może dokonywać oceny ryzyka zawodowego w zakładzie pracy?

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego i poinformowanie pracowników o istnieniu ryzyka związanego z wykonywaną przez nich pracą spoczywa na barkach pracodawcy. Pracodawca nie ma jednak obowiązku wykonywania oceny osobiście. Sprawdźmy, jak to wygląda z punktu widzenia prawa pracy.


Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – ogólne wytyczne

Zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ocena ryzyka zawodowego może być dokonana przez zespół, w którego skład wchodzą: pracodawca, pracownicy oddelegowani przez pracodawcę oraz eksperci spoza organizacji. Zespół zajmujący się oceną ryzyka powinien składać się z kompetentnych osób, które posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem.

Dokonanie prawidłowej oceny ryzyka zawodowego wymaga opracowania precyzyjnej procedury, w ramach której określone zostaną: konieczne zasoby do przeprowadzenia oceny ryzyka, potrzeby szkoleniowe, realizatorzy czynności, wykaz stanowisk podlegających ocenie, udział pracowników oraz dostęp do informacji.

 

Dlaczego warto skorzystać z usług ekspertów od BHP?

  • Eksperci z firm świadczących usługi BHP stosują metody szacowania ryzyka zawodowego dopasowane do charakteru działalności danego zakładu pracy.
  • Znają i rozumieją zasady oceny ryzyka zawodowego.
  • Potrafią rzetelnie dobrać środki profilaktyczne, zmniejszające ryzyko zawodowe, do profilu działalności firmowej.
  • Dysponują niezbędną wiedzą w zakresie identyfikacji zagrożeń na ocenianych stanowiskach.

Rzetelne przeprowadzenie oceny ryzyka wymaga pewnej elastyczności ze strony pracodawcy i udostępnienia informacji w zakresie norm i wymagań prawnych dla danej organizacji. Korzystając z usług ekspertów od BHP, pracodawca zyskuje pewność, że nawet w przypadku dziedzin, dla których nie ma norm prawnych, analiza ryzyka zostanie przeprowadzona z zachowaniem obiektywizmu i największego profesjonalizmu.