Rola i zadania inspektora BHP

Za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy, według art. 207 § 1 Kodeksu pracy, odpowiedzialny jest pracodawca. Kontrola dopełnienia tych wymogów oraz doradztwo w zakresie tworzenia bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy to główne zadania inspektora BHP. Kto może pełnić tę funkcję i jaki jest zakres pracy?

Praca na stanowisku inspektora BHP ma swoją podstawę prawną w Rozporządzeniu Rady Ministrów dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z paragrafem 4.2 inspektorem BHP może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca inspektora BHP opiera się na kontakcie z ludźmi, obserwacji ich sposobu pracy oraz doradztwie przy ewentualnych nieprawidłowościach. Działania podejmowane przez inspektora BHP podyktowane są przestrzeganiem przepisów i procedur postępowania


Zadania inspektora BHP

Rolą inspektora BHP jest nadzorowanie wszystkich miejsc pracy w danym zakładzie, stąd swoją pracę wykonuje w halach produkcyjnych, magazynach, pomieszczeniach biurowych czy na otwartej przestrzeni. Do jego zadań należy:

 

  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP,
  • informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
  • sporządzenie (co najmniej raz w roku) okresowych analiz stanu BHP w miejscu pracy,
  • udział w opracowaniu planów i dokumentacji modernizacji i rozwoju zakładu pracy,
  • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
  • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach,
  • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad BHP,
  • ocena ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą,
  • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na danych stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia,
  • współdziałanie z lekarzem prowadzącym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.


Nieustanna kontrola warunków pracy jest głównym zadaniem inspektora BHP. Na warunki te wpływa wiele czynników, które inspektor stale musi poddawać ocenie. Wszystkie pomieszczenia oraz ich wentylacja i klimatyzacja objęte są kontrolą stanu technicznego. Inspektor BHP sprawdza również zaopatrzenie pracowników w odzież roboczą i środki ochrony osobistej oraz ich ochronę przed działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia.

Konsekwencją nieprzestrzegania zasad BHP w trakcie pracy są różnego rodzaju wypadki. Określeniem przyczyn takich wypadków zajmują się służby powypadkowe, w których główną rolę odgrywa inspektor BHP. Uprawnienia inspektora BHP na mocy rozporządzenia, w przypadku rażących nieprawidłowości, bądź sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu, umożliwiają inspektorowi wstrzymanie pracy maszyn, odsunięcie pracownika od pracy, wnioskowanie do pracodawcy o nałożenie kar porządkowych, a nawet wstrzymanie pracy w całym zakładzie.