Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Jak powinna przebiegać procedura powypadkowa?

Podczas wykonywania pracy może dojść do nieszczęśliwego wypadku. W takich sytuacjach poszkodowany pracownik oraz jego przełożony zobowiązani są do podjęcia odpowiednich działań. Przed rozpoczęciem procedury mającej na celu ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, należy oczywiście udzielić pierwszej pomocy i wezwać odpowiednie służby, jeśli jest taka potrzeba. Jak wygląda procedura powypadkowa w miejscu pracy?


Pierwsza pomoc i zawiadomienie odpowiednich organów

W przypadku wypadku w miejscu pracy pierwszą czynnością, którą należy wykonać, jest pierwsza pomoc poszkodowanemu. Oprócz tego do pracodawcy należy również ograniczenie zagrożenia, na przykład wyłączenie maszyn czy odcięcie zasilania energią elektryczną. Dodatkowo niezbędne jest zabezpieczenie miejsca wypadku przed dostępem niepowołanych osób. Następnie należy zawiadomić o wypadku właściwego okręgowego inspektora pracy i inne organy.

Można to zrobić drogą telefoniczną. Następnie powoływany zostaje zespół powypadkowy, czyli pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy, który ma obowiązek ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. W zakres prac wchodzą przede wszystkim oględziny miejsca wypadku, zebranie informacji od świadków i poszkodowanego oraz opinii lekarza, sporządzenie kwalifikacji wypadku i spisanie wniosków.

 

Protokół powypadkowy i określenie środków i wniosków profilaktycznych

Zadaniem powołanego zespołu powypadkowego jest również sporządzenie protokołu, w którym opisane zostaną okoliczności i przyczyny wypadku. Dokument jest niezbędny do ustalenia uprawnień do odszkodowania. Musi on zostać zatwierdzony przez pracodawcę, a poszkodowany pracownik (a w przypadku wypadku śmiertelnego jego rodzina) ma prawo wystąpić o sprostowanie protokołu do właściwego sądu rejonowego.

Po zarejestrowaniu wypadku i sporządzeniu statystycznej karty wypadku GUS muszą zostać określone środki i wnioski profilaktyczne. Mowa tutaj o podjęciu przez pracodawcę działań mających na celu zapobieganie podobnym wypadkom w przyszłości. Zwykle przyjmuje się, że do wypadku dochodzi w przypadku nieprawidłowości przy ocenie ryzyka zawodowego. Dokonując ponownej oceny, należy zrekonstruować zdarzenie, a następnie wprowadzić środki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz procedury, które pozwolą uniknąć wypadku w przyszłości.