Poznaj etapy oceny ryzyka zawodowego

Zgodnie z definicją terminem ryzyka zawodowego określane jest prawdopodobieństwo pojawienia się zdarzeń niepożądanych związanych z wykonywaną pracą. Może powodować straty, z wyszczególnieniem wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych pojawiających się w miejscu i środowisku pracy, lub poprzez sposób wykonywania danej pracy.


Jakie są etapy oceny ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego pozwala na profesjonalną ocenę warunków i miejsca pracy pod kątem zagrożeń. Kontrola powinna wykazać, co w miejscu pracy może wyrządzić krzywdę bądź zaszkodzić pracownikom. Ocena ryzyka zawodowego Ma znaczny wpływ na weryfikację, czy aby wykorzystano wszystkie możliwe środki eliminujące lub ograniczające prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia. Ocena ryzyka zawodowego ma za zadanie również określić, jakie działania należy podjąć, aby jeszcze bardziej podnieść poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Poddanie firmy ocenie ryzyka zawodowego jest zgodnie z prawem obowiązkowe. Jeżeli zakład pracy czy przedsiębiorstwo jest małe, a właściciel zna wszystkie rodzaje prac i technologii wykorzystywane w swoim zakładzie, to oceny ryzyka zawodowego może dokonać samodzielnie. W dużych firmach i zakładach ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzają wykwalifikowani pracownicy firmy zajmującej się zasadami BHP i oceną ryzyka zawodowego. To w gestii właściciela leży odpowiednia ocena ryzyka przed zatrudnionych fachowców.

Proces oceny ryzyka zawodowego składa się z pięciu punktów:

 

  • Zebranie informacji niezbędnych do wykonania oceny ryzyka zawodowego,
  • Identyfikacja zagrożeń, wraz z określeniem osobnych zagrożeń dla każdego stanowiska pracy,
  • Określenie ryzyka,
  • Ustalenie działań ograniczających bądź eliminujących ryzyko zawodowe,
  • Dokumentacja wyników oceny ryzyka zawodowego.


Zbierając informacje pracownik zajmujący się oceną ryzyka zawodowego musi poznać wszystkie miejsca pracy w zakładzie, rodzaj pracowników którzy podejmują tam pracę, jak również wszelkie informacje na temat sprzętów i maszyn, oraz sposobu ich obsługi. W tym punkcie osoba kontrolująca musi sprawdzić jakie czynniki niebezpieczne znajdują się na danym stanowisku i jakie podjęto działania zabezpieczające.

W drugim etapie określane są wszystkie miejsca i sytuacje potencjalne zagrażające zdrowiu i życiu pracowników. Do oceny zagrożeń często wykorzystuje się ogólnodostępne listy kontrolne. Trzeci etap ma za zadanie oszacować ryzyko. Większość specjalistów od BHP bazuje na metodzie oceny ryzyka wg Polskiej Normy PNN-18002.

W punkcie czwartym zostają zawarte sposoby na wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka zawodowego, zaczynając od sytuacji najbardziej niebezpiecznych. Na ostatnim, piątym etapie sporządzana jest dokumentacja z całej kontroli, która musi zawierać elementy zgodne z rozporządzeniami o BHP.