Czym są instrukcje bezpieczeństwa pożarowego?

Możliwość wystąpienia pożaru to realny problem nie tylko w domach mieszkalnych, lecz także w zakładach usługowych bądź produkcyjnych, czy też innych miejscach pracy. Brak odpowiednich szkoleń BHP oraz nieznajomość zagrożeń, jakie niosą ze sobą konkretne warunki wykonywania pracy, to istotne czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru. Inną okolicznością sprzyjającą nie tylko wystąpieniu pożaru, lecz także nieprawidłowemu postępowaniu w przypadku jego wystąpienia, może być brak powszechnie dostępnej dla pracowników, profesjonalnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w zakładzie pracy.


Kto i w jaki sposób sporządza instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowuje się obowiązkowo dla wszelkich obiektów użyteczności publicznej (takich jak: siedziby wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, przychodnie i szpitale, obiekty usługowe), jak również hal magazynowych i budynków zamieszkania zbiorowego. Instrukcję taką sporządza się indywidualnie, biorąc pod uwagę uwarunkowania danego obiektu. Jej sporządzenie najlepiej powierzyć firmie zajmującej się szkoleniami BHP i ppoż., w ramach świadczonych przez nią usług BHP. Niezwykle istotne jest bowiem, aby taka instrukcja została ułożona przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

 

Co powinna zawierać profesjonalna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Zadaniem takiej instrukcji jest określenie ogólnych zasad przeciwdziałania pożarom, jak również postępowania w przypadku ich wystąpienia. Generalnie uznaje się, że jej treść powinna obejmować następujące informacje:

  • zasady ochrony przeciwpożarowej,
  • opis wyposażenia przeciwpożarowego i jego rozmieszczenia w budynku,
  • zasady użytkowania sprzętu gaśniczego,
  • instrukcje postępowania w przypadku wybuchu pożaru,
  • sposób organizacji ewakuacji,
  • wykaz telefonów alarmowych.

 

Co jest równie ważne, instrukcja taka musi zostać wywieszona w łatwo dostępnym dla wszystkich pracowników miejscu, np. obok gaśnicy.