Jak wdrożyć system zarządzania BHP?

Każdemu właścicielowi firmy z pewnością zależy na jak najlepszym funkcjonowaniu jego przedsiębiorstwa. Z tego względu niezbędne jest zapobieganie ewentualnym wypadkom i niepożądanym incydentom mogącym nie tylko zakłócić jego pracę, lecz także przyczynić się do poniesienia kosztów usuwania wypadku czy awarii. Z pomocą przychodzą tutaj systemy zarządzania BHP.


Co to jest system zarządzania BHP ?

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy to element zarządzania przedsiębiorstwem mający na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia niepożądanych zdarzeń (wypadków, awarii, katastrof) w miejscu pracy. Jest to obowiązkowa procedura wynikająca z przepisów polskiego prawa. Przepisy te zawarte są w normie PN-N-18001:1999 o nazwie „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”. Zgodnie z tą normą wdrożenie systemu zarządzania BHP obejmuje kilka etapów, które należy realizować krok po kroku.

 

Etapy wdrożenia systemu BHP

Pierwszym etapem powinno być zaangażowanie kadry zarządzającej i wszystkich pracowników w tworzenie systemu BHP. Powinna tutaj zostać określona polityka BHP dotycząca zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym, obejmująca deklaracje kierownictwa odnośnie przeciwdziałania wypadkom, przeprowadzania przeglądów i zapewnienia odpowiednich zasobów do wdrażania tej polityki, a także uwzględniająca rolę pracowników w jej realizacji.

Kolejny etap powinien obejmować planowanie wdrożenia systemu, włącznie z określeniem celów i planów jego wdrożenia. Na etapie trzecim powinno nastąpić wdrażanie całego systemu, obejmujące takie działania, jak: delegowanie osób odpowiedzialnych za zadania, zapewnienie zasobów, zidentyfikowanie zagrożeń i dokonanie oceny ryzyka zawodowego, szkolenia BHP, itp. Czwarty etap polega na monitorowaniu podjętych działań włącznie z analizą, czy ich wdrożenie rzeczywiście zapobiega wypadkom. W ramach etapu piątego przeprowadza się okresowe kontrole i wprowadza ewentualne korekty, jeżeli okaże się, że zachodzi taka potrzeba.