Kto może sporządzać dokumentację powypadkową?

Według definicji wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie powodujące uraz lub śmierć, wywołane czynnikami zewnętrznymi, które miało miejsce podczas wykonywania pracy. Zgodnie z prawem jego konsekwencją jest obowiązek sporządzenia protokołu powypadkowego. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.


Czym jest protokół powypadkowy?

W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, należy określić okoliczności i przyczyny jego wystąpienia. Dochodzeniem takim powinien zając się tzw. zespół powypadkowy, który swoje wnioski jest zobowiązany spisać w nie później, niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku. Wnioski te, w postaci protokołu powypadkowego, sporządza się zgodnie ze wzorem ustalonym w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. nr 227, poz. 2298). W sytuacji, kiedy ustalenie przyczyn wypadku trwałoby dłużej, niż 14 dni, w treści protokołu powypadkowego należy podać przyczynę takiego opóźnienia. Dokumentacja powypadkowa powinna obejmować nie tylko określenie okoliczności zdarzenia, lecz także wskazywać działania, jakie należy podjąć, aby zapobiec tego typu wydarzeniom w przyszłości.

 

Kto sporządza protokół powypadkowy?

Powołanie zespołu powypadkowego należy do obowiązków pracodawcy. W jego skład powinni wchodzić: pracownik BHP oraz społeczny inspektor pracy. Jeżeli zbyt mała liczba pracowników nie pozwala na utworzenie dwuosobowego zespołu, wówczas tworzy go sam pracodawca oraz specjalista spoza zespołu pracy. Nasza firma w ramach usług BHP oferuje nie tylko szkolenia BHP, lecz także prowadzenie postępowań powypadkowych i tworzenie kompletnej dokumentacji powypadkowej. Warto mieć na uwadze, że sporządzenie dokumentacji powypadkowej jest niezbędne nie tylko ze względu na obowiązujące przepisy prawne, lecz także jest podstawą do ubiegania się o odszkodowanie z ZUS lub od firmy ubezpieczeniowej pracodawcy. Jeżeli okaże się, iż wypadek spowodowany został przez umyślne działania pracownika, odszkodowanie nie będzie mu przysługiwać.