Pomiar wydajności hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych

Sprzedaż, przeglądy i legalizacja gaśnic to nie jedyne usługi, jakie oferujemy w odniesieniu do sprzętu przeciwpożarowego. Zajmujemy się również badaniem i przeglądami hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych. Każda przeprowadzona kontrola jest zakończona wystawieniem odpowiednich protokołów, które zawierają wszystkie niezbędne informacje. Same hydranty zostają opatrzone właściwą naklejką kontrolną po pomiarach. Badania wykonujemy przy pomocy profesjonalnego sprzętu z aktualnymi świadectwami sprawdzenia.

Pomiary wydajności hydrantów obejmują m.in. badania wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz próby ciśnieniowe węży hydrantowych, które powinny być okresowo sprawdzane.

Przepisy dotyczące badania wydajności hydrantów

Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010 r.):

„Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice… powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi’’.

„Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku’’.

„Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych’’.

Zgodnie z §22 ww. rozporządzenia: minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi:

  • dla hydrantu 25 – 1,0 dm3/s;
  • dla hydrantu 33 – 1,5 dm3/s;
  • dla hydrantu 52 – 2,5 dm3/s;
  • dla zaworu 52 – 2,5 dm3/s,

„Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać (ww.) wydajność… dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, i być nie mniejsze niż 0,2 MPa”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z 2009 r.):

„Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:

  • dla hydrantu nadziemnego DN80 – 10 dm3 /s;
  • dla hydrantu nadziemnego DN100 – 15 dm3 /s;
  • dla hydrantu podziemnego DN80 – 10 dm3 /s.”,

„Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej’’.

Badanie wydajności hydrantów na Śląsku

Sebal wykonuje badania wydajności hydrantów na terenie miast: Bytom, Chorzów, Zabrze, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świerklaniec, Tarnowskie góry oraz Radzionków.