szkolenie bhp

Jak przebiega wstępne szkolenie bhp?

JBezpieczeństwo i higiena pracy dotyczą zapewnienia pracownikowi odpowiednich warunków do pracy. Wiąże się to z przygotowaniem go do wykonywania zadań na konkretnym stanowisku, w czym mają pomóc szkolenia wstępne. Zgodnie z polskim prawem są one wymagane niezależnie od zajmowanej pozycji czy branży, w której pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki. Na czym polega takie szkolenie?

Czytaj więcej
wypadek samochodowy

Kto może sporządzać dokumentację powypadkową?

Według definicji wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie powodujące uraz lub śmierć, wywołane czynnikami zewnętrznymi, które miało miejsce podczas wykonywania pracy. Zgodnie z prawem jego konsekwencją jest obowiązek sporządzenia protokołu powypadkowego. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Czytaj więcej
znak ewakuacyjny

Gdzie należy zastosować znaki bezpieczeństwa?

Znaki bezpieczeństwa są symbolami wyznaczającymi zachowanie w placówkach użyteczności publicznej i zakładach pracy, które mają na celu informowanie o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy. Z tego względu są one niezwykle istotnym elementem zapobiegania wypadkom i wdrożenia procedur postępowania związanych z pożarem lub sytuacją zagrożenia życia lub zdrowia.

Czytaj więcej
bhp

Jak wdrożyć system zarządzania BHP?

Każdemu właścicielowi firmy z pewnością zależy na jak najlepszym funkcjonowaniu jego przedsiębiorstwa. Z tego względu niezbędne jest zapobieganie ewentualnym wypadkom i niepożądanym incydentom mogącym nie tylko zakłócić jego pracę, lecz także przyczynić się do poniesienia kosztów usuwania wypadku czy awarii. Z pomocą przychodzą tutaj systemy zarządzania BHP.

Czytaj więcej
droga ewakuacyjna

Czym są instrukcje bezpieczeństwa pożarowego?

Możliwość wystąpienia pożaru to realny problem nie tylko w domach mieszkalnych, lecz także w zakładach usługowych bądź produkcyjnych, czy też innych miejscach pracy. Brak odpowiednich szkoleń BHP oraz nieznajomość zagrożeń, jakie niosą ze sobą konkretne warunki wykonywania pracy, to istotne czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru. Inną okolicznością sprzyjającą nie tylko wystąpieniu pożaru, lecz także nieprawidłowemu postępowaniu w przypadku jego wystąpienia, może być brak powszechnie dostępnej dla pracowników, profesjonalnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w zakładzie pracy.

Czytaj więcej
Ocena ryzyka zawodowego

Poznaj etapy oceny ryzyka zawodowego

Zgodnie z definicją terminem ryzyka zawodowego określane jest prawdopodobieństwo pojawienia się zdarzeń niepożądanych związanych z wykonywaną pracą. Może powodować straty, z wyszczególnieniem wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych pojawiających się w miejscu i środowisku pracy, lub poprzez sposób wykonywania danej pracy.

Czytaj więcej
ryzyko zawodowe

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy należy do obowiązków pracodawcy. Jednym z elementów koniecznych działań jest stosowanie metod pozwalających na ograniczenie lub wyeliminowanie pojawiających się zagrożeń przez stosowanie środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej.

Czytaj więcej
wypadek w pracy

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Jak powinna przebiegać procedura powypadkowa?

Podczas wykonywania pracy może dojść do nieszczęśliwego wypadku. W takich sytuacjach poszkodowany pracownik oraz jego przełożony zobowiązani są do podjęcia odpowiednich działań. Przed rozpoczęciem procedury mającej na celu ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, należy oczywiście udzielić pierwszej pomocy i wezwać odpowiednie służby, jeśli jest taka potrzeba. Jak wygląda procedura powypadkowa w miejscu pracy?

Czytaj więcej
droga ewakuacyjna

Jak znakować drogi ewakuacyjne w budynku firmowym?

Droga ewakuacyjna jest odcinkiem drogi poziomej oraz pionowej, którą pokonuje się z dowolnego punktu budynku, aby trafić do końcowego wyjścia, na przestrzeń otwartą albo do strefy pożarowej. Taka droga musi być odpowiednio oznakowana, aby w przypadku sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu, ułatwić opuszczenie budynku.

Czytaj więcej
inspektor BHP

Rola i zadania inspektora BHP

Za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy, według art. 207 § 1 Kodeksu pracy, odpowiedzialny jest pracodawca. Kontrola dopełnienia tych wymogów oraz doradztwo w zakresie tworzenia bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy to główne zadania inspektora BHP. Kto może pełnić tę funkcję i jaki jest zakres pracy?

Czytaj więcej